உபகரணங்கள் அறிமுகம்

பணிமனை

缝制车间

தானியங்கி குயில்டிங் இயந்திரம்

自动运模机

தானியங்கி ஸ்லேட்டிங் இயந்திரம்

自动拖布机

தானியங்கி டவுன் ஃபில்லிங் மெஷின்

自动充绒机

தானியங்கி வெட்டும் இயந்திரம்

自动裁剪机

வெப்ப அழுத்த இயந்திரம்

压烫机

உருகும் இயந்திரம்

粘衬机