உபகரணங்கள் அறிமுகம்

பணிமனை

缝制车间

தானியங்கி குயில்டிங் இயந்திரம்

自动运模机

தானியங்கி ஸ்லேட்டிங் இயந்திரம்

自动拖布机

தானியங்கி டவுன் நிரப்புதல் இயந்திரம்

自动充绒机

தானியங்கி கட்டிங் இயந்திரம்

自动裁剪机

ஹீட் பிரஸ் மெஷின்

压烫机

உருகும் இயந்திரம்

粘衬机